Přistavení vozidla k provedení pravidelné
(opakované) technické prohlídce

1. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na základě zákona č.56/2001 Sb. ve lhůtách stanovených tímto zákonem a v rozsahu stanoveném prováděcí vyhláškou Ministerstva dopravy ČR č. 342/2014

2. Pravidelná (opakovaná) technická prohlídka se provádí na náklady žadatele o provedení technické prohlídky. Ceny pro jednotlivé druhy vozidel jsou zveřejněny v každé STK.

3. Pravidelnou (opakovanou) technickou prohlídku může provést, nezávisle na místě registrace vozidla, libovolná STK na území České republiky příslušná pro danou kategorii vozidel.

4. O výsledku této pravidelné (opakované) technické prohlídky obdrží žadatel o provedení technické prohlídky „Protokol o technické prohlídce“. Výsledek technické prohlídky zaznamená odpovědný pracovník STK do dokladů vozidla. Při hodnocení vozidla jako technicky způsobilé k provozu, nebo technicky způsobilé k provozu na dobu 30ti kalendářních dnů, vylepí kontrolní technik na zadní tabulku registrační značky kontrolní nálepku s vyznačením termínu příští pravidelné, nebo opakované technické prohlídky.

5. V případě, že byly na vozidle zjištěny vážné nebo nebezpečné závady, musí se technická prohlídka po odstranění závad opakovat. Pokud je opakovaná technická prohlídka provedena do 30ti kalendářních dnů, kontrolují se pouze závady zjištěné při předchozí technické prohlídce. V této lhůtě musí být opakovaná technická prohlídka vykonána v STK, která vážnou nebo nebezpečnou závadu zjistila.

6. K pravidelné (opakované) technické prohlídce musí být vozidlo přistaveno nezatížené, čisté, zejména s umytým podvozkem, s předepsanou povinnou výbavou a sejmutými kryty (poklicemi) z kol řízené nápravy.

7. Pneumatiky vozidla (soupravy) musí být nahuštěny na předepsaný tlak.

8. Žadatel o provedení technické prohlídky předloží STK tyto doklady: a) technický průkaz vozidla b) osvědčení o registraci vozidla (osvědčení o technickém průkazu) c) protokol o měření emisí s kladným výsledkem d) protokol z poslední technické prohlídky, je-li vozidlo přistavováno k opakované prohlídce

9. Na vyzvání kontrolního technika předjede žadatel o provedení technické kontroly s vozidlem do prostoru před vjezdem na kontrolní linku.

10. Na kontrolní lince pojíždí s kontrolovaným vozidlem výhradně kontrolní technik.

11. Žadatel o provedení technické prohlídky se zúčastní celého průběhu technické prohlídky a po celou dobu jejího průběhu musí dbát pokynů kontrolního technika.

STK

AUTA TEST s. r. o.
Pelhřimovská 2940
390 02 Tábor 2
tel.: 381 253 175
email: stk@stk-tabor.cz

SME (Stanice měření emisí)

AUTOSERVIS KOLÍČEK s.r.o.
Pelhřimovská 3035
390 02 Tábor 2
tel.: 381 290 033
email: emise@autoservistabor.cz

SERVIS (Autodiagnostika, Pneuservis)

AUTOSERVIS KOLÍČEK s.r.o.
Pelhřimovská 3035
390 02 Tábor 2
tel.: 381 290 033
email: autoservis@autoservistabor.cz